vtiger CRM 5.0.4 測試二版推出

vtiger CRM 5.0.4 validation testbuild II 推出的原因是上一個測試版本出現太多嚴重的問題,所以開發團隊還沒能夠推出正式、穩定的 5.0.4 版,有興趣的朋友可以試試,記得別急著升級或拿來當作正式的系統!

Release Notes:
http://wiki.vtiger.com/index.php/Vtiger_CRM_5.0.4_-_Release_Notes

5.0.4 Online Demo: http://en.vtiger.com/wip/

Download URL's for vtigerCRM 5.0.4 validation build II

.exe package
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-5.0.4-validation-testbuild-2.exe

.zip source
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-5.0.4-validation-testbuild-2.tar.gz

.bin package
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-5.0.4-validation-testbuild-2.bin

Firefox plugin
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-firfox-plugin-5.0.4-validation-testbuild-2.xpi

Office plugin
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-office-plugin-5.0.4-validation-testbuild-2.exe

Outlook plugin
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-outlook-plugin-5.0.4-validation-testbuild-2.exe

Thunderbird plugin
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-tbird-plugin-5.0.4-validation-testbuild-2.xpi

Customer Portal
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-customerportal-5.0.4-validation-testbuild-2.zip

Webforms
http://64.14.15.24/archives/validation-testbuild/vtigercrm-webforms-5.0.4-validation-testbuild-2.zip

SVN Source
http://trac.vtiger.com/svn/vtiger/vtigercrm/tags/vtigercrm-5.0.4-rc4

Refer the forum post: http://forums.vtiger.com/viewtopic.php?t=17399

原始討論: http://twpug.net/x/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2985

評論

Sign In or Register to comment.